of Venom

of Venom

+7% Poison Damage

Deviation: 25%