of Venom

of Venom

+16% Poison Damage

Deviation: 20%